Ban Quản lý của Quỹ từ thiện OneHealth Foundation là những người tham gia thực hiện và duy trì các chiến dịch thiện nguyện.  Chung tay phát triển OHF vì mục tiêu THẮP SÁNG ƯỚC MƠ VIỆT NAM

Ông Khanh Nguyễn Ông Khanh Nguyễn

Thạc sĩ QTKD- Giám đốc chiến lược
Tổng giám đốc Vietnam and Asia Affiliates
Giám đốc cấp cao M&A and Global Alliances Pharmascience Inc.